Android App van Netsorcist Linuxblog
Vanaf nu is er ook een App voor Android van deze website.
Met deze App krijg je de laatste feeds en kan je op een eenvoudige en snelle manier naar deze website surfen.

Veel plezier.

Download apk-bestand

Zoekrobot zoekwoorden opsporen
Wil je op een PC eens kijken wat er met de bekende zoekrobots (google, yahoo of bing) werd gezocht dan kun je altijd volgende commando's gebruiken :

zoeken naar de URL's van de zoekrobots

# cat pad/naar/bestand.dd | pv -s 320g | strings -td | egrep -A 3 -i -w 'www.bing.com/search|search.yahoo.com/search' > pad/naar/YahooEnBing_results.txt

Om de resultaten toch iets te filteren en sorteren

# cat pad/naar/YahooEnBing_results.txt | awk -F"q=" '{print $2}' | awk -F"&" '{print $1}' | sort | uniq | egrep -v "/" > /pad/naar/filtered_results_sort_uniq.txt

Opmerking :
320g is de grootte van het dd-bestand. (zelf aan te passen)
Het rood gekleurde is zelf aan te passen (o.a. voor Google : www.google.com/search|search.google.be/search)

Dit script is ook opgenomen in fgrep_dd in het fortools_dd
SoftwareRaid met mdadm
In navolging van mhddfs ging ik eens kijken hoe je een softwarematige raid kon maken in Linux. Dit lijkt ook niet echt moeilijk te zijn met mdadm.

Installatie :

# sudo apt-get install mdadm

Gebruik :

  • Het maken van een Raid :
# mdadm --create --level=5 --raid-devices=4 /dev/md0 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde

--create voor het maken van een raid
--level om op te geven wel raidsysteem je wilt
--raid-devices om op te geven hoeveel schijven er moeten opgenomen worden
Het raidsysteem wordt opgegeven als /dev/md0

  • Bekijken van Raid :
 # mdadm --detail /dev/md0
  • Opslaan van de instellingen :
# mdadm  --detail --scan > /etc/mdadm.conf

  • Hersamenstellen van Raid (vb : bij vergeten opslaan) :

# mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde

Wil je nog meer weten klik dan op "read more"
extensies aan bestanden hangen
Heb je een hele reeks mappen met daarin allerlei bestanden. Hierbij zijn bestanden zonder extensie. Je wilt deze bestanden zonder extensie allemaal een extensie geven. Met het volgende commando voeg je extensies toe :

#find /pad/naar/map | while read FILE; do if [[ -n `file --mime-type "$FILE" | grep 'message/rfc822'` ]]; then  mv "$FILE" "$FILE".txt; fi; done;
mhddfs : meerder mountpunten naar 1 groot
Een mooi nieuw tooltje gevonden ... mhddfs. Ik weet het, de naam is niet uit te spreken (letterlijk). Met het tooltje kan je verschillende mountpunten of (mappen/directories) mounten aan 1 groot mountpunt. Met andere woorden, voorbeeld : van een schijf van 750 GB en 250 GB kan je dus een opslag van 1000 Gb maken. Opgelet ! Bestanden worden verdeeld over de schijven en niet gesplitst. Het tooltje zal zelf uitmaken waar hij het bestand gaat zetten, naar gelang de hoeveelheid plaats op de schijven en de grootte van het bestand.

Installeren :

# sudo apt-get install mhddfs

gebruik :

Mounten :
# mhddfs /mntpnt1,/mntpnt2,/mntpnt3 /pad/naar/map

Unmounten :
# umount /pad/naar/map
of
# fusermount -u /pad/naar/map

/etc/fstab :
# mhddfs#/mntpnt1,/mntpnt2,/mntpnt3 /pad/naar/map fuse defaults,allow_other 0 0
Eigen Tool : Offsetgrabber_dd
Ik heb een tooltje gemaakt waarmee je kunt zien welk document er juist op een bepaalde offset ligt. Heb je een lijst van een grep met een opsomming van verschillende offsets waar het gezochte woord te vinden is, dan kun je ook de lijst opgeven en de verschillende documenten met het gezochte woord kopieëren naar een map naar keuze. Ook een overzicht met de paden naar de documenten wordt meegegeven. Te gebruiken op een dd-image.
Hier downloaden : Offsetgrabber_dd

Installatie :
Zie readme.txt in het pakket

Ook in het pakket fortools_dd is het vanaf nu te vinden.
dubbels uit tekst halen
Bij het uitkuisen van een tekstbestand (btw gemaakt met bulk-extractor - mogelijks libssl-dev nodig bij install) heb ik volgende scriptjes gebruikt.
Ik had een tekstbestand met in de eerste kolom de Offsets, in de tweede e-mailadressen, en in de derde kolom onbelangrijke tekst.
Om enkel de hotmail e-mailadressen te bekomen in een opgekuiste lijst (dubbels eruit)  doe je het volgende :

#  cat /pad/naar/email.txt | awk '{print $2}' | grep "hotmail" | sort | uniq  > /pad/naar/resultaat_hotmail.txt

Wil je meerdere andressen dan kun je egrep gebruiken :

#  cat /pad/naar/email.txt | awk '{print $2}' | egrep "hotmail|gmail|msn|yahoo|live" | sort | uniq  > /pad/naar/resultaat_hotmail.txt
Zoek de gewenste afbeelding
Als je met de gegevens in de Exif wil zoeken naar de gewenste foto's, zoals foto's getrokken met een bepaald fototoestel, dan kun je altijd het volgende script gebruiken :

find /pad/naar/map -type f | while read i; do file -ib "$i" | grep "image"; [ $? = 0 ] && head -c 256 "$i" | grep "Canon EOS 350D"; [ $? = 0 ] && ln -t /pad/naar/map/resultaten/ -s "$i" "${i##*/}"-$(stat -c %i "$i"); done

Nog een tweede scriptje om bij Jpg-bestanden de GPS-coordinaten van een foto te bekomen.

# find /pad/naar/map -iname "*.jpg" | while read i; do jhead $i | egrep -i "File name|camera model|gps|longitude|latitude|geo|keywords" && ln -t /pad/naar/map/resultaten/ -s "$i" "${i##*/}"-$(stat -c %i "$i"); done

Opmerkingen
:

- Het oranje kun je wijzigen naar wens.
- Met ln -t wordt er een link naar de afbeelding gemaakt in de map met de resultaten. In deze map komt er dus een verzameling met links naar de afbeeldingen die getrokken zijn met het aangegeven type camera.
- Voor het tweede script heb je jhead nodig.
   installeren : # sudo apt-get install jhead

Extra :
zet alle gevonden afbeeldingen in een overzichtelijke html-pagina


Eigen tooltje : emailripper_dd
Ik heb weer een klein tooltje gemaakt met zenity. met het progje kan je e-mailbestanden ontleden. Zowel PST-, EML-, en DBX-bestanden kan je hiermee omzetten.
Je hebt wel de volgende pakketten nodig "readpst", "undbx" en "mpack". Als ze nog niet aanwezig zijn op je systeem worden ze geinstalleerd bij het gebruik van het install.sh-bestand.

installatie :
bestand downloaden en uitpakken
Terminal :
# cd /pad/naar/map
# sh install.sh

Het tooltje is ook opgenomen in het pakket fortools_dd

Fred : Forensic Registry EDitor
In het verleden heb ik al eens Yaru voorgesteld, een registry editor voor Linux. Een nieuwe Editor is Fred (Forensic registry EDitor). Met deze editor kan je ook in het Windows Registry surfen. Het is echter ook mogelijk om rapporten op te vragen, zoals gebruikers met nuttige tijdstippen van login en paswoordwijziging, of een rapport over het besturingssysteem.

Installatie :

# sudo apt-get install fred fred-reports

Website :

https://www.pinguin.lu/index.php