Forensische kopie en ondertusssen zoeken
Met het volgende script kun je een dd maken van een device en ondertussen doorzoeken.

# sudo dd if=/dev/sdb status=progress  | tee >( strings -t d | grep -i "zoekwoord" > zoekwoord.txt) | tee >( strings -t d -e l | grep -i "zoekwoord" > zoekwoord_unicode.txt) > /pad/naar/bestand.dd
Info Linux en Mac
Gewoon een paar (hulp)lijntjes om wat informatie te bekomen over het besturingssysteem Linux of Mac :

Linux

Systeeminfo : 
# cat /pad/naar/mountpunt/etc/*-release

Gebruikers : 
# ls -1  /pad/naar/mountpunt/home

Laatste Login :
# stat /pad/naar/mountpunt/var/log/wtmp

Dag van installatie :
# ls /pad/naar/mountpunt/var/log/installer

Mac

Systeeminfo : 
# sudo cat /mnt/rccu/System/Library/CoreServices/SystemVersion.plist

Gebruikers
# ls -1  /pad/naar/mountpunt/Users/
of 
# cat /mnt/rccu/var/log/install.log
Bestand kopiëren met hash vergelijking
Om een bestand te kopiëren en dan te kijken of alles wel is overgezet zoals het moet, dan kan dat met dc3dd.
Het volgende commando gebruiken we dan :

# dc3dd if=inputfile.dd hof=/pad/naar/map/outputfile.dd hash=md5 log=/pad/naar/map/logfile.info

Je krijgt dan het volgende resultaat in het info-bestand: 

sector size: 512 bytes (assumed)
 16202596352 bytes ( 15 G ) copied ( 100% ), 487,629 s, 32 M/s
 16202596352 bytes ( 15 G ) hashed ( 100% ), 177,755 s, 87 M/s

input results for file `inputfile.dd':
   31645696 sectors in
   5ad687fd711bdd375cbe9e7f3984c9ec (md5)

output results for file `/pad/naar/map/outputfile.dd':
   31645696 sectors out
   [ok] 5ad687fd711bdd375cbe9e7f3984c9ec (md5)


Info over Systeem
Is het serienummer niet leesbaar of weet je niet goed wel type van PC/laptop je voor je hebt, dan kan je altijd volgend commando proberen :

# sudo dmidecode | grep -A 9 "System Information"

of

# sudo dmidecode -t 1

Uiteraard moet je dan op het systeem zelf zitten (vb LiveCD), en kan dit niet opgevraagd worden uit een kopie (dd).

Voorbeeld van een resultaat : 
System Information
Manufacturer: Medion
Product Name: P7818
Version: 1.0       
Serial Number: 12BPE311xxxx
UUID: D45A28E0-72A8-81F6-33B4-7054D248EAD2
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: 0
Family: MEDION Family
Kopiëren van bestanden met zelfde naam in 1 folder
Een handig scriptje om bestanden met een zelfde naam en extensie te kopiëren in 1 folder zonder dat ze worden overschreven :

# find /naam/van/map -iname "Thumbs.db" | while IFS= read -r NAME; do cp -v "$NAME" "/naam/van/andere/map/${NAME////_}";done

Opmerking :
 1. De naam van het bestand wordt aangevuld met het pad waar het is gevonden.
 2. Weetje : Bij bovenstaand voorbeeld kan je nadien alle Thumbs.db in een iso-bestand laden om nadien te carven met scalpel om alle afbeeldingen eruit te halen.
  # genisoimage -o /pad/naar/map/met.iso /pad/naar/map/met/thumbs
  # sudo scalpel -o /pad/naar/map/voor/resultaten/ /pad/naar/map/met.iso
 3. Nog iets beter dan het eerste Weetje (mappen met bestandsnaam worden aangemaakt met daarin de afbeeldingen):
  # find thumbs_bestanden/ -type f -ctime -1 | while read i; do scalpel -o "test/$i" "$i" ; done ;
dls : Recover de Slack space
Om de slack space of de overgebleven ruimtes tussen de data de recupereren kun je dls van sleutkit op je dd laten lopen met het volgende commando :

# dls -s -f ntfs -o 63 -i raw /pad/naar/map/sda-img.dd > /pad/naar/map/slack.dd

Opmerking :

Om unallocated space met dls te recupereren gebruiken we het volgende (hier uit een EWF-bestand): 

# dls /pad/naar/map/image.E01 > /pad/naar/map/output.dls


Doorzoeken met :

# strings -t d /pad/naar/mapoutput.dls > /pad/naar/map/output.dls.str
# cat /pad/naar/map/output.dls.str
# grep 'keyword' /pad/naar/map/output.dls.str
Verklein Pdf-bestanden
Om Pdf bestanden te verkleinen, vb. wanneer een database alleen kleine bestanden toelaat voor upload/import, kan je volgende commando gebruiken :

# gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/screen -sOutputFile=output.pdf input.pdf

Uiteraard gaat de kwaliteit achteruit bij het verkleinen van het bestand.
Ubuntu afsluiten via terminal
Er zijn verschillende manieren om je computer af te sluiten via terminal. Ik gebruik vooral de volgende :

Shutdown :

Onmiddellijk afsluiten :
# sudo shutdown -h now

In tien minuten afsluiten :
# sudo shutdown - h 10

Om 20:00 uur afsluiten :
# sudo shutdown - 20:00

Poweroff :
Is te gebruiken bij het afsluiten van een LiveCD. Bij het shutdown commando wordt er namelijk gevraagd om op "enter" te drukken na het uitwerpen van de LiveCD om de computer af te zetten. De computer zal stoppen op het 22ste uur.

# sleep 75600 ; sync ; sync; sudo poweroff --force
Filteren van Zemna AppsList Backup
Voor vorige post heb ik een lijst gemaakt van al mijn Apps op mijn Android telefoon. Met Zemna AppList Backup heb ik een lijst gemaakt in een XML-bestand, dat je o.a. naar jezelf kunt e-mailen. Dit bestand is echter niet te lezen in een teksteditor. Daarom heb ik er een terminalcommando laten op lopen zodat het een mooie lijst werd.

Hier is een commando :Opmerking :
Dit commando kan uiteraard ook gebruikt worden om andere zaken te filteren.

Het kan ook met volgende commando :

# xml2 < AppList_.xml | grep ^/pad/naar/element | cut -f2- -d=

element = is hier gelijk aan name
Zoekrobot zoekwoorden opsporen
Wil je op een PC eens kijken wat er met de bekende zoekrobots (google, yahoo of bing) werd gezocht dan kun je altijd volgende commando's gebruiken :

zoeken naar de URL's van de zoekrobots

# cat pad/naar/bestand.dd | pv -s 320g | strings -td | egrep -A 3 -i -w 'www.bing.com/search|search.yahoo.com/search' > pad/naar/YahooEnBing_results.txt

Om de resultaten toch iets te filteren en sorteren

# cat pad/naar/YahooEnBing_results.txt | awk -F"q=" '{print $2}' | awk -F"&" '{print $1}' | sort | uniq | egrep -v "/" > /pad/naar/filtered_results_sort_uniq.txt

Opmerking :
320g is de grootte van het dd-bestand. (zelf aan te passen)
Het rood gekleurde is zelf aan te passen (o.a. voor Google : www.google.com/search|search.google.be/search)

Dit script is ook opgenomen in fgrep_dd in het fortools_dd
extensies aan bestanden hangen
Heb je een hele reeks mappen met daarin allerlei bestanden. Hierbij zijn bestanden zonder extensie. Je wilt deze bestanden zonder extensie allemaal een extensie geven. Met het volgende commando voeg je extensies toe :

#find /pad/naar/map | while read FILE; do if [[ -n `file --mime-type "$FILE" | grep 'message/rfc822'` ]]; then  mv "$FILE" "$FILE".txt; fi; done;
dubbels uit tekst halen
Bij het uitkuisen van een tekstbestand (btw gemaakt met bulk-extractor - mogelijks libssl-dev nodig bij install) heb ik volgende scriptjes gebruikt.
Ik had een tekstbestand met in de eerste kolom de Offsets, in de tweede e-mailadressen, en in de derde kolom onbelangrijke tekst.
Om enkel de hotmail e-mailadressen te bekomen in een opgekuiste lijst (dubbels eruit)  doe je het volgende :

#  cat /pad/naar/email.txt | awk '{print $2}' | grep "hotmail" | sort | uniq  > /pad/naar/resultaat_hotmail.txt

Wil je meerdere andressen dan kun je egrep gebruiken :

#  cat /pad/naar/email.txt | awk '{print $2}' | egrep "hotmail|gmail|msn|yahoo|live" | sort | uniq  > /pad/naar/resultaat_hotmail.txt
Zoek de gewenste afbeelding
Als je met de gegevens in de Exif wil zoeken naar de gewenste foto's, zoals foto's getrokken met een bepaald fototoestel, dan kun je altijd het volgende script gebruiken :

find /pad/naar/map -type f | while read i; do file -ib "$i" | grep "image"; [ $? = 0 ] && head -c 256 "$i" | grep "Canon EOS 350D"; [ $? = 0 ] && ln -t /pad/naar/map/resultaten/ -s "$i" "${i##*/}"-$(stat -c %i "$i"); done

Nog een tweede scriptje om bij Jpg-bestanden de GPS-coordinaten van een foto te bekomen.

# find /pad/naar/map -iname "*.jpg" | while read i; do jhead $i | egrep -i "File name|camera model|gps|longitude|latitude|geo|keywords" && ln -t /pad/naar/map/resultaten/ -s "$i" "${i##*/}"-$(stat -c %i "$i"); done

Opmerkingen
:

- Het oranje kun je wijzigen naar wens.
- Met ln -t wordt er een link naar de afbeelding gemaakt in de map met de resultaten. In deze map komt er dus een verzameling met links naar de afbeeldingen die getrokken zijn met het aangegeven type camera.
- Voor het tweede script heb je jhead nodig.
   installeren : # sudo apt-get install jhead

Extra :
zet alle gevonden afbeeldingen in een overzichtelijke html-pagina


Grep en woorden wijzigen
Heb je een hele reeks mappen en submappen met documenten, en moet je bij sommige of alle documenten een bepaald woord vervangen door een ander woord, dan is het onbegonnen werk om alle mappen manueel te doorzoeken, om nadien dan het woord één voor één te vervangen.
Het volgende script kan je hierbij bij helpen : 

grep -rl string1 /pad/naar/map | xargs sed -i 's/string1/string2/g'
Wijzig standaard Terminal
Als je echt eens een andere terminal wil gebruiken dan kun je je default of standaard terminal veranderen met het volgende commando :

# sudo update-alternatives --config x-terminal-emulator

In het volgende venster kun je met het gepaste cijfer je gewenste terminal aanduiden.
progressie van dd bekijken
Heb je een "dd" gestart, en je heb geen progressie of voortgang bar laten meestarten met "pv" of iets dergelijk, dan kun je met het volgende commando in een tweede venster altijd kijken hoe ver het staat met de lopende dd-bewerking. Het resultaat zie je dan in het venster waar je dd loopt.

# sudo pkill -USR1 dd

Wil je het automatisch laten herhalen ? Oplossing :

# sudo watch -n 10 pkill -USR1 dd
XLS naar CSV
Soms kan het handig zijn om een XLS te converteren naar een CSV-bestand. Zo kun je een CSV eenvoudiger koppelen/importeren in een database. Ik converteer vooral mijn XLS naar CSV om alle tabbladen samen te voegen in 1 document.

Installatie :

# sudo apt-get install catdoc

Gebruik :

# xls2csv bestand.xls > bestand.csv

Opmerking :
Met het pakket catdoc heb je ook de mogelijkheid om doc-bestanden om te zetten naar txt-bestanden en in catdoc zit ook het pakket catppt voor het omzetten van ppt-bestanden naar txt-files.
Verschillende img-bestanden omzetten naar iso-bestanden of mounten
Het is mogelijk om verschillende img-bestanden om te zetten naar een iso-bestand.
   
Eerst heb je volgende programma's nodig :
 
# sudo apt-get install ccd2iso bchunk mdf2iso nrg2iso dmg2img

   
ccd
# ccd2iso /pad/naar/bestand.img /pad/naar/bestand.iso
bin/cue
# bchunk /pad/naar/bestand.bin /pad/naar/bestand.cue /pad/naar/bestand.iso
mdf
# mdf2iso /pad/naar/bestand.mdf /pad/naar/bestand.iso
nrg
# nrg2iso /pad/naar/bestand.nrg /pad/naar/bestand.iso
dmg
# dmg2img bestand.dmg

Sommige image-bestanden kun je ook mounten > "Read more"
Informatie van Harde Schijf via terminal (2)
Eerder (zie hier) had ik al een paar handig tools opgesomd om iets meer te weten te komen over de verschillende devices of schijven, die aan de computer hangen. Ondertussen heb ik nog een paar eenvoudige tools gevonden, die ook wel handig lijken te zijn.

# lsblk

Voor het serienummer van een schijf :

# lsblk --nodeps -o name,serial 

Geeft een mooi lijstje met devices en de daarop aanwezige partities. Ook het mountpunt en de grootte van de schijf en partitie worden weergegeven.

# mount

Is een goed gekend commando om te weten wat er allemaal gemount is, maar hiervoor heb je ook het commando :

# findmnt

Met dit commando krijg je ook een overzicht zoals bij "mount" maar dan krijg je alles in een boomstuctuur en tabellen. Om tabellen te verkrijgen bij "mount" kun je het volgende commando gebruiken : q

# mount | column -t -n

Om de uuid van een partitie weten, om bv. een schijf te mounten in /etc/fstab :

# ls -l /dev/disk/by-uuid

of

# sudo blkid

Voor sommige SSD-kaarten kan het volgende ook dienen :

# nvme id-ctrl -H /dev/nvmeX

Om specifiekere vragen te stellen verwijs ik naar de man pages van de commando's.
Script : Dubbele bestanden vinden
Dit scriptje kan handig zijn als je eens wilt kijken of je dubbele bestanden op je gegevensdrager hebt staan.
Eerst kijkt het scriptje naar de grootte van het bestand en dan naar de MD5 hash.

# find -not -empty -type f -printf "%sn" | sort -rn | uniq -d | xargs -I{} -n1 find -type f -size {}c -print0 | xargs -0 md5sum | sort | uniq -w32 --all-repeated=separate

Dubbele bestanden zoeken kun je natuurlijk ook eenvoudig met fdupes :

# fdupes -r /pad/naar/map

Laat ze gewoon beide eens lopen om zeker te zijn.
Meer info over bestanden en mappen
Wil je meer informatie over mappen of bestanden dan kun je gewoon het commando stat gebruiken. Handig en weinig moeite.

# stat bestandsnaam.ext

of

# stat directory

Met 'cat' kun je de inhoud van een bestand zien. Bij een lang document gebruik je het best 'less' erbij.

# cat bestandsnaam.ext | less

Handigheden met ddrescue
Ik heb al eens beschreven hoe je met ddrescue een iso kunt maken van de cd-rom of dvd. (kijk hier maar eens).

Er zijn nog handig zaken die nuttig zijn bij het gebruik van ddrescue :

- Als de kwaliteit van de schijf, die je wilt recupereren, snel achteruit gaat, dan kun je altijd de optie -n gebruiken. Dit zal de error-ruimtes niet proberen splitten en lezen en dit is dus de snelste manier om de schijf te kopieëren.

- Maak altijd een logbestand aan, zodat je het kopieëren altijd kunt onderbreken. Je kunt dan het kopieêren hervatten met de optie -C te gebruiken.

- Je kunt ook het aantal keren opgeven dat ddrescue moet proberen om de error-ruimtes te lezen en te recupereren. Dit doe je met de optie -r gevolgd door een cijfer (het aantal keren dat ddrescue moet proberen)

Voorbeeld :
# ddrescue -vn /dev/old_disk bestand.dd logfile.log

snel de schijf kopieëren

# ddrescue -v -r3 -C /dev/old_disk bestand.dd logfile.log

Verder doen met 3 pogingen om de error-ruimtes te proberen recupereren

Opmerking :
-v = verbose (iets meer informatie wordt weergegeven en is dus niet echt nodig)
Je kunt ook nog eens van achter naar voor proberen door -R te gebruiken.
Lijstjes maken
Om lijsten te maken in van de inhoud van mappen kan je verschillende commando's gebruiken in Linux terminal :

 • Eenvoudig alle bestanden in een map :
  # ls -lah > resultaat.txt

 • Alle bestanden en recursief (ook submappen) in een map :
  # ls -lahR > resultaat.txt

 • Alle mappen in een map :
  # ls -d */

 • Alle mappen en recursief (ook submappen :
  # find . -type d -exec ls -d {} ;
Converteren naar zwart-wit in Terminal
Normaal gebruik ik ook een grafisch programma, zoals The Gimp of Phatch, om foto's om te zetten van kleur naar zwart-wit.
Je kunt het natuurlijk ook in Terminal. Daarvoor heb je ImageMagick nodig.

Installeren :

# sudo apt-get install imagemagick

Gebruik :

- omzetten van 1 afbeelding naar zwart-wit :

# convert -type Grayscale input-picture.png output-picture.png

of

# mogrify -type Grayscale input-picture.png  
> Hierbij wordt echter het origineel overschreven. Maak dus eerst een kopie van je bestand.

- omzetten van een volledige map naar zwart-wit :

# mogrify -type Grayscale /home/user/my-pics-grayscale/*
 
> Ook hier worden de originele bestanden overschreven. Maak dus eerst een kopie van de map

EXIF informatie uit afbeeldingen
Er zijn verschillende manieren om bijkomende informatie te halen uit afbeeldingen. Zo is het soms al voldoende om rechts te klikken op de afbeeldingen en naar de eigenschappen te gaan. Ook verschillende grafische programma's hebben een functie om de exif-informatie uit een fotobestand te halen. Ik ga hier echter 4 verschillende manieren opsommen om het met de terminal te doen.

1. ImageMagic

# identify - verbose afbeelding.jpg

Is een onderdeel van ImageMagick en moet je dus installeren met :

# sudo apt-get install imagemagic

2. exiftool

# exiftool afbeelding.jpg

installeren met :

# sudo apt-get install libimage-exiftool-perl

3. exif

# exif afbeelding.jpg

Heeft mijn voorkeur. En om te installeren :

# sudo apt-get install exif

4. Jhead

# jhead afbeelding.jpg

Om te installeren :

# sudo apt-get install jheadInformatie van Harde Schijf via terminal
Een klein overzichtje van de terminal commando's om meer informatie te krijgen over je harde schijf :

# df -h
Meer informatie over het schijfgebruik.

# sudo fdisk -lu
Laat de schijven en de partities op je PC zien.

# sudo hdparm -I /dev/sda
Laat een overzichtelijke lijst zien van de technische/administratieve gegevens van je harde schijf

# sudo lshw | grep -A 73 *-disk
Ook een lijst van technische en administratieve gegevens (-A 73 is natuurlijk aan te passen naargelang de hoeveelheid informatie)

# hwinfo --block --short
Een mooie tabel met partities en devices.

# smartctl -a /dev/sda
Heeft ook een grafische interface : gsmartcontrol
beide maken deel uit van smartmontools : # sudo apt-get install smartmontools

Toetsenbord wijzigen met terminal
Uiteraard kun je je toetsenbord wijzingen via de grafische omgeving.
vb : bij Ubuntu : Systeem > Voorkeuren > Toetsenbord > indelingen

Het is ook mogelijk om je indeling van het toetsenbord te wijzigen in de terminal.

 • Ben je bezig in de "hoofdterminal" (ctl+alt+functietoets), dan kun je je indeling van het toetsenbord wijzigen door :

  # loadkeys be


 • Je kunt je indeling van de toetsen ook wijzigen, via terminal, door :

  # setxkbmap -layout be


 
Informatie RAM via terminal
Ik weet dat er grafische tooltjes genoeg zijn om informatie over het ramgeheugen weer te geven. Je kunt ze zelfs als widget toevoegen op je bureaublad. Maar misschien heb je juist die informatie nodig, die niet wordt weergegeven via het grafische tooltje, en dan kun je het nog altijd eens proberen via de terminal.
Een opsomming :

# top
Kun je een beetje vergelijken met ctl+alt+del > lopende processen met o.a. het ramgebruik.

# cat /proc/meminfo
Geeft een opsomming over je geheugen o.a. swap

# sudo lshw | grep -A 25 *-memory
lshw geeft algemene informatie over je systeem. Met grep -A 25 worden tien lijnen onder het item -memory weergegeven (uiteraard kun je dit vermeerderen naargelang het resultaat)

# free -m
Geeft een mooi tabelletje van het ramgebruik.

# sudo dmidecode --type 17
gedetailleerde informatie over je ramgeheugenBestanden met gezochte woord kopiëren
Misschien wel een uitbreiding van voorgaande topic :
Als je een map hebt, met submappen en je zoekt naar bestanden met een bepaald woord of een bepaalde zin, dan kun je deze bestanden terugvinden met Grep. Je kan dan ook alle gevonden bestanden kopiëren naar een bepaalde map met cp.
Ga in de doorzoeken map staan en je kunt ook alles combineren met het onderstaande commando :

# grep -R -l "zoekwoord of zin" * > list.txt && for i in `cat list.txt`; do cp $i /pad/naar/bestaande/map ; done

Let op !
Bestanden met gelijke naam zal slechts 1x worden gekopieerd.
Dit kun je vermijden door --parents te gebruiken bij cp, waardoor de mappenstuctuur wordt weergegeven, dus

# grep -R -l "zoekwoord of zin" * > list.txt && for i in `cat list.txt`; do cp --parents $i /pad/naar/bestaande/map ; done

Bestanden zoeken en kopiëren
Soms wil je bij het opkuisen van je computer alle bestanden van eenzelfde soort samen zetten in één map. Als je dit via de bestandsbeheerder wilt doen dan kan dit een omslachtige en langdurige taak zijn. Je kunt dit ook met een scriptje in terminal. Het doorzoekt ook de submappen.

# find /pad/naar/map/om/te/doorzoeken -iname "*.jpg" -print0 | xargs -0 cp -t /pad/naar/map/voor/verzamelen

Wil je, om één of andere reden, toch de mappenstructuur behouden dan kun je ook het volgende scriptje gebruiken.

# find /pad/naar/map/om/te/doorzoeken -iname "*.jpg" -print | cpio -pdvm /pad/naar/map/voor/verzamelen

Opmerking :
De meeste commando's, zoals cp en find, zitten standaard in de meeste Linuxdistro's
Cpio zul waarschijnlijk moeten installeren.

# sudo apt-get install cpio

Zie je het niet goed zitten om de commando's zelf in te geven, dan kun je nog altijd dit bash-scriptje gebruiken dat ik ervan gemaakt heb :

filecopy.sh

Nog wat terminalbewerkingen met pdf
We hebben al html-bestanden omgezet naar pdf. We hebben ook al doc-bestanden en afbeeldingen omgezet naar een pdf. Hier zijn nog een paar nuttige bewerkingen in terminal met pdf-bestanden.
Plaats u in de map waar de bestanden staan, die je wilt bewerken, voordat je de commando's uitvoert.

pdf naar jpg
:

Het pdf-document wordt gesplitst in meerdere jpg-afbeeldingen :

# for file in `ls *.pdf`; do convert -verbose -colorspace RGB -resize 800 -interlace none -density 300 -quality 80 $file `echo $file | sed 's/.pdf$/.jpg/'`; done

alle Pdf's uit een map samenvoegen in 1 pdf :

# gs -q -sPAPERSIZE=letter -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=out.pdf `ls *.pdf`

Handige scripts met wget
Met wget kun je vanaf de commandline bestanden downloaden vanaf webservers.
De bestanden kunnen met wget via de volgende protocollen gedownload worden: HTTP, HTTPS, FTP en ook door HTTP proxies.
Je gebruikt wget als volgt :

wget [option]... [URL]...


Voor het gewone gebruik verwijs ik naar de handleiding van wget, die je kunt opvragen met het commando : # man wget

Natuurlijk zijn er handige programma's met een gui om dingen te downloaden, maar de mogelijkheden van wget zijn oneindig. Hier zijn een paar handige scriptjes :

Bookmarks controleren :

Je kunt je bookmarks laten controleren met wget, om te zien of de verwijzingen nog altijd linken naar een bestaande site. Het resultaat wordt weggeschreven naar een log-bestand.

# wget -o wget.log --spider --force-html -i bookmarks.html

Download alle urls van een txt.bestand :

Maak een txt-bestand met alle url's naar de bestanden die je wilt downloaden. Dit kun je doen met lynx (# sudo apt-get install lynx). Met lynx kun je alle links op een website laten opschrijven in een tekstbestand, met grep filter je enkel de links naar zip-bestanden :

# lynx --dump http://websitenaam.com/pagina.html | awk '/http/{print $2}' | grep zip > /pad/naar/file.txt

daarna laat je het tekstbestand lezen en met wget de bestanden downloaden.

# for i in $( cat /pad/naar/file.txt ); do wget $i; done

Alle foto's van de website Playboy downloaden (je kunt dit natuurlijk ook van andere websites) :

# wget -r -l 0 -U Mozilla -t 1 -nd -D playboy.com -A jpg,jpeg,gif,png "http://www.playboy.com" -e robots=off

Als je bovenstaand script probeert kun je het altijd onderbreken met de toetsencombinatie Ctl+C.

downloaden van mp3's (of andere bestanden) :

Heb je een paar website met "uiteraard" copyleft muziek (muziek zonder copyright), dan kun deze website onder elkaar in een txt-bestand schrijven, dat dan door wget wordt gelezen. Wget zal dan nazien of er op de sites nieuwe nummers zijn bijgekomen, en het zal dan de nieuwe nummer downloaden.

# wget -r -l1 -H -t1 -nd -N -np -A.mp3 -erobots=off -i /pad/naar/mp3_sites.txt

Belangrijkste commando's voor systeeminformatie
Altijd handig om weten zijn verschillende commando's waarmee je verschillende zaken over je systeem kunt te weten komen. Er zijn er veel meer, maar dit zijn toch wel (volgens mij) de meest gebruikte :
 • Algemene syteeminformatie :

  # sudo lshw

  Het is handiger om het te bekijken of te bewaren als html

  # sudo lshw -html > sysinfo.html

 • Informatie van harde schijf :

  # hdparm -I /dev/sda

 • Aantal harde schijven + partities :

  # sudo fdisk -lu

 • Gebruikte ruimtes op de partities :

  # df -h

 • Wat is gemount ?

  # mount | column -t

 • Versie van Kernel :

  # uname -a

 • Versie van Distributie :

  # head -n1 /etc/issue

 • Informatie over netwerk :

  # ifconfig
Converteer naar PDF in Terminal
Om bestanden te converteren naar het PDF-formaat zijn er verschillende handigheden in Linux. Uiteraard kun je alles (of toch heel veel) met de grafische programma's zoals Openoffice.org of het printen met Cups-pdf. Maar zoals ik al heb laten vermoeden zijn er nog veel meer mogelijkheden met kleine en grotere terminaltooltjes.

Wil je meer weten lees dan verder bij "Read more"

Wissen in Linux
Er bestaan vele manieren om te wissen in Linux. Om bestanden te wissen in Terminal zijn volgende commando's (scriptjes) mogelijk :
!!! gebruik op eigen risico !!!

gewoon wissen en/of verwijderen (zonder overschrijven)

# rm /pad/naar/bestand

bestand vernietigen door overschrijven zonder wissen (wordt 25 keer overschreven)

# shred /pad/naar/bestand

bestand vernietigen door overschrijven en wissen (wordt 25 keer overschreven)

# shred --remove /pad/naar/bestand

(opmerking : voor remove 2 koppeltekens)

map/directory vernietigen door overschrijven en wissen

# cd /verplaats/je/naar/te/verwijderen/map

# find -type f -execdir shred -u '{}' ;

# rm /pad/naar/lege/map

vernietigen van device/schijf/partitie

# sudo wipe /dev/sdX

of

# sudo shred -n0 -v -z /dev/sdX

of

# sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/sdx

(sdX = device voorbeeld : sda)